۱۳۹۲ اردیبهشت ۱۰, سه‌شنبه

یعقوب لیث، اسطوره جوانمردی، تدبیر و رزم، خلیفه عرب را برچیده بود اگر تردید... (+ پرتره)


پس از هجوم اعراب، یعقوب لیث، زاده سیستان، که آرزوی نجات میهن از  اسلام واعراب را داشت، برای تحقق‌ رویاهایش در ابتدا مصلحت دید  خود را فرمانبر اعراب  نشان دهد.وی   پس از آنکه سیستان را فتح کرد (253ه.ق)  و یا پیروزی در جنگ‌های دیگر پیشکش‌های گرانبها نزد خلیفه بغداد می‌ فرستاد

    
جوانمردی، اخلاق نیک‌، نظم و انضباط، از یعقوب فرماندهی بی‌ مانند ساخته بود، و یعقوب ۴ سال زمان گذاشت تا ارتشش را تقویت کند، (۲۵۷ ه.ق.) به فارس لشکر کشید، سپس  به  بلخ، تخارستان و کابل لشکر کشید  و همه را فتح نمود پس  از آن  هرات، نیشابور ، طبرستان ( مازندران کنونی) و سپس آمل را آزاد کرد.  خلیفه بغداد که ترسیده بود یعقوب را لعن و نفرین کرد  و به  الله سوگند خورد یعقوب  کافرو محارب است. یعقوب با شنیدن آن پوزخندی زد و گفت
 `` هنگام آن رسیده که اختیار قدسی‌ وی پایان پذیرد ``
یعقوب  جهت امنیت بخشی از ارتشش را در استانهای مرزی گذاشت و با بخشی دیگر به اهواز رفت.  المعتمد که خطر را بسیار نزدیک میدید، یعقوب را فرماندار استانهایی کرد که یعقوب از قبل پس گرفته بود، قسمتی‌ از نامه
یعقوب در پاسخ به خلیفه
به خلیفه مسلمین ؛المعتمدُ بالله عباسیان"
-هنگامیکه ما در باره بخشش و کار شما شنیدیم که استانهای بسیاری از ایران را بخود ما ایرانیان بخشیده اید؛ بسیار فریفته شدیم! ما به برادرانمان گفتیم که خلیفه بغداد تا چه اندازه بخشنده و بزرگوار است! که اداره استانهای خودمان را بخودمان واگذار میکند از کجا خلیفه قدرت چنین دَهشی را بدست آورده؟ خلیفه هرگز دارای استانهای ایران نبوده که اینک اداره شان را به ما ببخشد!
خلیفه شاید خلیفه جهان باشد، اما هرگز خلیفه ایران نمیتواند باشد
سپس یعقوب به بغداد لشکر کشید. خلیفه تنها راهی‌ که داشت افسون فکری سربازان یعقوب بود. که آنان به جنگ خدا و جانشین خدا میروند! باور مذهبی‌  در دل‌ سربازان ساده دل‌ ایرانی اثر خودش را گذاشت و تردید آنان به یعقوب باعث شد که بسیاری از آنان به لشکر اسلام پیوسته و با یعقوب کافر!!  بجنگند  و یعقوب را که در آستانه برچیدن کامل خلفایِ اسلامی در کل خاور میانه بود،شکست دهند. یعقوب پس از آن به ایران برگشت و به احیای تمدن ایرانی پرداخت. 


قلمرو صفاریان


از جهت زنده نگاه داشتن زبان فارسی، جایگاه یعقوب در کنار فردوسی است.  یعقوب نخستین کسی‌ بود که پس از ۲۰۰ سال از حمله اعراب، زبان فارسی را زبان رسمی‌  ایران نمود. کسی‌ حق نداشت در دربار و به غیر از فارسی سخن گوید.
یعقوب یکی‌ از قهرمانان بزرگ جاودان تاریخ ماست.

تندیس یعقوب در تاجیکستان

منابع
1   ,   3  ,  4  , 


۱ نظر: