۱۳۹۳ مرداد ۲۷, دوشنبه

تصویری از مرداد ۳۲ که تا به امروز به عنوان طرفداران شاه جا زده میشد، امّا در واقع ...
فرانس پرس، تهران، مرداد ۳۲


تصویر این گروه چماق به دست تا به امروز بار‌ها و بارها با عنوان طرفداران شاه پخش شده است ، ولی‌ با تصویری دیگری از همین گروه  در حال سرنگون کردن مجسمه رضا شاه، کذب محض بودن عنوان ذکر شده، مشخص میشود