۱۳۹۳ فروردین ۲۰, چهارشنبه

۲۱ فروردین ۱۳۴۴، ترور دوباره شاه و... بخشیده شدن عامل ترور
صبح آن روز،به محض اینکه شاه از اتومبیل پیاده میشود ، سربازی او را به رگبار مسلسل می‌بندد، شاه با سرعت وارد عمارت میشود.. ..و جان از مهلکه میرهاند.. سازمان امنیت پس از پیگیری ، برنامه ریز این ترور را که جزو گروه کنفدراسیون دانشجویی بوده، به نام پرویز نیکخواه بازداشت می‌کند. پرویز نیک‌ خواه به حبس ابد محکوم میشود ... اما پس از مدت کوتاهی اظهار پشیمانی می‌کند ... بقیه مدت حبس وی بخشیده شده و آزاد میگردد


پادشاه میگفت: میتواند کسانیکه علیه زندگی‌ شخصی‌ و خانواد‌گی او اقدامی کرده اند ببخشد،ولی‌ بخشش کسانی‌ که علیه منافع و امنیت ملی‌ و تمامیت ارضی اقدامی کنند آسان نیست.......
پرویز نیکخواه ..حتا در رادیو تلویزیون ملی‌ استخدام میشود و به مدارج بالایی‌ نیز می‌رسد

((پس از پیروزی انقلاب، در جریان داغ بودن دادگاه‌هایِ انقلابی‌ خلخالی، مسعود بهنود از پرویز نیک‌ خواه شکایت می‌کند و موجب دستگیری وی میشود ... متأسفانه پرویز نیکخواه در ۲۲ اسفند ۵۷، تیر باران میشود...))

تصویر زیر مربوط به اولین ترور شاه است
پانزدهم بهمن ۱۳۲۷

پس از پیروزی انقلاب پرویز نیکخواه در دادگاه خلخالی ....  تیرباران : ۲۲ اسفند ۱۳۵۷


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر